Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


Om nätverket

Nätverk för Fred och Rättvisa bildades som ett resultat av den nya världsordning som skapats sedan terrorattentaten mot USA den 11 september 2001. Frågorna har sedan dess varit flera, och konflikten Israel-Palestina har varit en återkommande fråga. Det fungerar som ett nätverk som kan startas upp när det sker några världshändelser som engagerar, däremellan är det vår hemsida som håller nätverket levande.

Målsättning

Nätverket vill främja aktivt deltagande och solidaritet i en demokratisk anda. Vi vill verka för en fredligare och rättvisare värld.

Ständiga paroller

· Hämnd leder inte till rättvisa.

· Mot krig, terrorism och imperialism.

Vad är nätverket?

Det som utgör nätverket är e-postlistan och vår hemsida. Nätverkets huvudsakliga uppgift är att utgöra en plattform för att kunna agera vid större händelser som berör medlemmar och stödorganisationer.

 

Arbetsordning

Organisationers roll

Ett av nätverkets ändamål är att fungera som ett kontaktnät mellan olika organisationer. Men Nätverk för Fred och Rättvisa är inte ett nätverk av organisationer, utan dessa kan endast ge sitt stöd till enskilda aktiviteter såsom manifestationer. Stödorganisationer (av aktiviteter) har ingen talan i nätverkets frågor, utan endast aktiviteter de deltar i.

 

Sympatisör

För att delta i nätverkets aktiviteter eller medlemsmöten krävs ej medlemskap, utan man är välkommen som gäst, eller sympatisör. Sympatisörer har alltid rösträtt i aktiviteter de deltar i, så länge dessa beslut inte går emot nätverkets principer. Likaledes har de rösträtt under medlemsmöten, dock med förbehållet att någon medlem kan lägga in sitt veto mot denna rösträtt.

 

Medlemsskap

Man kan endast vara medlem i nätverket som privatperson och inte som representant för någon organisation. Medlemmar väljs in vid mötestillfällen, och "fördröjt beslutsdeltagande" kan åberopas (nya medlemmar får rösträtt vid följande mötestillfälle).

 

Tidningens "Fred och Rättvisa - Sjuhärads Fria Tidning"

Medlemsmötena är högsta beslutande instans för tidningen, vilket dock inte innebär att mötet kan beordra någon att skriva en viss artikel (var och en skriver det som engagerar, sedan väljs vilket som skall med). Det löpande arbetet och beslut om innehåll sköts av redaktionsrådet, vars beslut kan upphävas av medlemsmötet.

 

Mötesordning

 1. Planering
  Det är kontaktgruppens uppgift att skriva en dagordning för mötet. Övriga medlemmar kan lägga till punkter före mötet, vid dagordningens godkännande under mötet samt ta upp frågor under den ständiga punkten "Övriga frågor". För att inte ständigt återkommande punkter skall glömmas, finns en dagordningsmall att utgå ifrån. Kontaktgruppen utser en i gruppen som har ansvaret för att dagordning finns på e-postlistan två till tre dagar i förväg.

  Mötesdatum sätts av föregående medlemsmöte. Skulle behov för ett extra möte är det kontaktgruppens ansvar att det skall vara utlyst i god tid. Mötesdatum redovisas på nätverkets e-postlista samt på hemsidan. Alla medlemmar skall verka för att sprida uppgift om kommande möte, men i sista hand är det medlemmens eget ansvar att söka denna information.
 2. Mötets öppnande
  Det är kontaktgruppens uppgift att öppna mötet, och sköta val av mötesordförande och mötessekreterare. När mötet öppnas skall kontaktgruppen också se till att det sker en presentationsrunda om nya mötesdeltagare deltar.
 3. Mötesordföranden
  Mötesordförandens uppgifter:
  1. Fördela ordet.
  2. Bryta om mötet avviker för långt från aktuell punkt.
  3. Bryta om någon talar för länge.
  4. Se till att en runda sker vid viktigare frågor.
  5. Se till att inga härskartekniker används, eventuellt kan en annan person ha det ansvaret.
 4. Mötessekreteraren
  Det är mötessekreterarens uppgift att sammanfatta mötets beslut. Mötessekreteraren har rätt att när som helst avbryta mötet om oklarhet i någon fråga råder.
 5. Beslut
  Mötesbeslut skall i första hand fattas med konsensus. Är detta inte möjligt sker det med omröstning. Sympatisörer har rösträtt på medlemsmötet om ingen medlem inlägger veto däremot. Veto kan även läggas mot rösträtt för medlem som blivit invald under aktuellt möte. I båda fallen avser vetot att skydda nätverket från någon grupp försöker överta kontrollen.
 6. God stämning
  Alla på mötet har skyldighet att verka för att stämningen är god och taket är högt i diskussionerna. Här ska alla kunna säga vad de vill och aldrig vara rädda för att fråga.

 

Riktlinjer för manifestationer

Följande regler/villkor gäller vid manifestationer:

 • Inga maskeringar.
 • Ingen flaggbränning eller flaggskändning.
 • Endast överenskomna paroller, eller i stil med dessa; inga partipolitiska eller ideologiska uttryck.
 • Talare representerar nätverket, sig själva eller respektive organisation.
 • Under manifestationen skall endast nätverkets material spridas.
 • Deltagarna tar ansvar för att sprida dessa riktlinjer inom respektive organisationer.


E-postlista

Posta: fredochrattvisa@yahoogroups.com
Gå med: fredochrattvisa-subscribe@yahoogroups.com
Gå ur: fredochrattvisa-unsubscribe@yahoogroups.com
Listägare: fredochrattvisa-owner@yahoogroups.comKalendarium

This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket